Ірина Славінська :: 6 ключових елементів Громадського радіо

Оновлено: 12.03.2018

16 лютого 2018 року у Школі журналістики Українського католицького університету відбувся майстер-клас ведучої Громадського радіо Ірини Славінської. Тема зустрічі: Громадське радіо: 6 ключових елементів, які забезпечують його розвиток, успіх та діяльність. Майстер-клас організований за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. 

Деталі також дуже важливі. Тому завжди готуйтесь до своїх інтерв’ю. Коли ми почали готувати матеріали про представників «Національних дружин», кожен ведучий знав, про що говорили на попередніх ефірах. Читайте про своїх співрозмовників, і якщо є можливість, ґуґліть те, про що вони говорять, просто під час розмови та перевіряйте їхні твердження. Так можна зловити респондента на брехні >>>[medialab]

Ве­дуча «Гро­мадсь­ко­го радіо», жур­налістка та пе­рек­ла­дач­ка Іри­на Славінсь­ка го­ворить в ефірі про пра­ва лю­дини, на­писа­ла про Оль­гу Ко­билянсь­ку та пе­рек­ла­дає для Ук­раїни важ­ливі книж­ки. У Ль­вові Іри­на зустріча­лась із спіль­но­тою Шко­ли жур­налісти­ки Ук­раїнсь­ко­го ка­толиць­ко­го універ­си­тету. Ка­тери­на Мос­ка­люк для Platfor.ma по­гово­рила з нею про пе­рева­гу радіо над ТБ, про кам­панію про­ти сек­сизму в ук­раїнсь­ких медіа, а та­кож од­ну про­чита­ну сторінку щод­ня.