Умови вступу: Медіакомунікації

Оновлено: 30.06.2016

Магістерська програма з медіакомунікацій

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається за результатами таких вступних випробувань:

 • письмового іспиту зі спеціальності (50 балів)
 • аналізу мотиваційного листа абітурієнта (10 балів)
 • тестування з іноземної мови (10 балів)
 • співбесіди (30 балів)

1. Письмовий іспит зі спеціальності (50 балів)

Програма письмового іспиту зі спеціальності

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на з’ясування дослідницького, аналітичного та фахового практичного журналістського потенціалу абітурієнта за такими професійними напрямами:

 • медіадослідник, медіааналітик
 • фахівець з нових медій
 • візуальні комунікації

Письмовий іспит зі спеціальності спрямований на виявлення здібностей абітурієнта, вміння опрацьовувати і формулювати науковий контент (мету і завдання дослідження, ключові слова); типологізувати та критично осмислювати тексти різного ідеологічного спрямування; представити структуру просування події в медіа; конструктивно резюмувати матеріали; створювати власний текст на основі візуального ряду; опрацьовувати прес-релізи задля створення інтернет-новини.

Критерії оцінювання

Завдання 1

Максимум – 5 балів

Запропоноване завдання покликане виявити вміння абітурієнта грамотно і лаконічно формулювати мету наукового дослідження; а також здатність абітурієнта вичленовувати низку завдань відповідно до поставленої мети. Мета і завдання – це основоположні категорії в написанні наукових робіт, саме вони є індикаторами дослідницького досвіду абітурієнта, його вміння вибудовувати науковий кістяк дослідження, розуміння наукової проблеми та шляхів її вивчення. Послідовність подачі завдань також виказує хронологію запланованого дослідження, а отже, логіку та системне мислення абітурієнта.

Розподіл балів:

Отже, під час оцінювання завдання беруться до уваги:

 1. грамотно сформульована мета дослідження – 2 бали;

 2. посутньо прописані завдання згідно з метою – 2 бали;

 3. розгортання завдань у логічній послідовності – 1 бали.

Завдання 2

Максимум – 5 балів

Запропоноване завдання має на меті з’ясувати вміння абітурієнта визначати ключові слова у науковому матеріалі, тобто розуміння студента головної ідеї тексту, його найбільш значимих понять, навколо яких вибудовується думка автора. Коректний добір ключових слів є індикатором розуміння проблеми читачем, його вміння працювати із науковими та іншими текстами. Ключовими словами можуть бути як окремі слова, так і словосполучення. До наукових текстів прийнято вказувати 5-7 ключових слів.

Розподіл балів:

За коректне визначення семи ключових слів, які найточніше відображають суть повідомлення, абітурієнт отримує максимум 5 балів.

Завдання 3

Максимум – 10 балів

Завдання має на меті виявити в абітурієнта вміння писати аналітичний висновок на підставі розрізнення об’єктивно написаних медіаматеріалів від таких, що подають суб’єктивну точку зору заангажованих авторів чи служать інтересам певних кіл. На підставі аналізу трьох різних текстів на одну й ту саму тему абітурієнт демонструє своє критичне сприйняття інформації та розуміння конструювання й подачі новинарної журналістики та авторських коментарів.

Розподіл балів:

Правильне окреслення тексту та його призначення – 2 бали (в сумі 6 балів).

4 бали надаються за власний коментар абітурієнта:

 • грамотність – 1 бал;

 • змістовність – 1 бал;

 • аргументованість думки – 2 бали.

Завдання 4

Максимум – 10 балів

Завдання має на меті з’ясувати в абітурієнта ступень знаннь ключових понять (реклама, бренд, імідж), розуміння типів медіа для просування рекламного повідомлення та вміння формувати структуру промокампанії. Дає можливість виявити творчий підхід та оригінальне бачення у створенні рекламної компанії.

Завдання полягає у розробці стратегії просування події в медіа:

Елементами завдання є:

 • опис основної ідеї та мети рекламної кампанії;

 • визначення цільової аудиторії;

 • вибір та аргументація ефективних для просування медіа каналів;

 • створення розгорнутого плану рекламної кампанії;

 • список основних елементів рекламної кампанії (гасло, лого, зовнішні характеристики бренду);

 • аргументація часових умов втілення рекламної кампанії;

 • підсумки.

Розподіл балів:

 • чітка аргументація вибору цільової аудиторії – 2 бали;

 • знання понять бренд, реклама – 2 бали;

 • наявність логічного, зрозумілого плану просування – 2 бали;

 • детальний опис елементів рекламної кампанії (гасло, лого, зовнішні характеристики бренду) – 2 бали;

 • оригінальний кут зору – 2 бали.

Завдання 5

Максимум – 10 балів

Завдання має на меті з’ясувати творчий потенціал абітурієнта, його здібність до написання тексту на основі візуального фоторяду, вміння струнко і послідовно вибудовувати наратив, показати авторський стиль письма, рівень мислення та розуміння порушеної проблеми. Жанр фоторепортажу зазвичай має авторський вербальний супровід, що характеризується лаконізмом, фактажем та суб’єктивним авторським підходом. Пишучи таку історію, абітурієнт стає співавтором фоторепортажу, а отже, має посутньо доповнити і розгорнути фотофакти.

Розподіл балів:

 • відповідність візуальному ряду – 2 бали;

 • оригінальний кут зору – 2 бали;

 • наявність авторського стилю – 2 бали;

 • чіткість, зрозумілість – 2 бали;

 • влучні назва і лід – 1 бал;

 • грамотність – 1 бал.

Завдання 6

Максимум – 10 балів

Написання інтернет-новини на основі прес-релізу – один із найпоширеніших видів журналістської практики в сучасних медіях. Чимало авторів просто копіюють прес-релізи, не докладаючи зусиль переінакшити новину, віредагувати її, лаконізувати, відкинути кліше, штампи, канцеляризми, задіяти принцип «перевернутої піраміди» тощо. Запропоноване завдання має на меті з’ясувати вміння абітурієнта розпізнавати суть повідомлення, відкидати другорядну інформацію, редагувати текст офіційно-ділового стилю, перекладати його на газетний стиль. Окрім того, пошук назви для новини виявляє у студента вміння працювати із словотвором, навики привертання уваги читача, розуміння читабельності тексту в мережі.

Розподіл балів:

 • влучні заголовок і лід – 2 бали;

 • дотримання принципу «перевернутої піраміди» – 2 бали;

 • об’єктивна подача інформації – 2 бали;

 • зміна офіційно-ділового на газетний стиль – 2 бали;

 • грамотність – 2 бали.

Максимум балів за письмовий Іспит зі спеціальності – 50

Рекомендована література:

 1. Амзин А. Новостная интернет-журналиста. – М.: Аспект-пресс, 2011. – 144 с.

 2. Вайшенберг З. Новинна журналістика: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія української преси, 2011. – 262 с.

 3. Евстафьев В. А. Журналистика и реклама: Основы взаимодействия (опыт теоретического исследования) / В. А. Евстафьев. – М.: ИМА-Пресс, 2001. – 263 с.

 4. Зверинцев А. Б. Коммуникативный менеджмент: Рабочая книга менеджера по PR / А. Б. Зверинцев. — СПб., 1997.

 5. Зонтаг С. Про фотографію / С. Зонтаг. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002.

 6. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів : ПАІС, 2007. – 400 с.

 7. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / М. Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001 – 319 с.
 8. Корконосенко С.Г. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студентов вузов по специальности «Журналистика» / Ред.-сост. С. Г. Кор­коносенко. – СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. – 272 с.
 9. Крейґ Р. Інтернет-журналістика: робота журналіста і редактора у нових ЗМІ. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 324 с.

 10. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки. Монографія / В. Кулик. – К.: «Критика». – 2010. – 656 с.
 11. Кутлалиев А. Попов А. Эффективность рекламы: 2е издание / А.Кутлалиев, А. Попов – М.:Изд- во Эксмо, 2006. – 416с.

 12. Пономарів О.Д. Культура слова: мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2008. – 238 с.

 13. Потятиник Б. Медіа: ключі до розуміння / Б. Потятиник. – Львів: ПАІС, 2004. – 312с.

 14. Потятиник Б.В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. − Львів : ПАІС, 2010. − 246 с.

 15. Смелкова З.С. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты: Учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Савова, О.А. Сальникова. – М.: Флинта: Наука, 2002. – 320 с

 16. Стівенс М. Виробництво новин : Телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс. – К., 2008. – 408 с.

 17. Baran S. Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture / Stanley J. Baran. – 2001 update. – 560p.
 18. Bortnowski S. Publicystyka, czyli dziennikarstwo dla tych, ktorzy analizuja rzeczyvistosc / Bortnowski Stanislaw // Warshtaty Dziennikarskie. – Warszawa: Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2003. – P.89-121.

2. Мотиваційний лист (10 балів)

У мотиваційному листі (не більше двох сторінок друкованого тексту формату А4) абітурієнт має сформулювати своє розуміння професій медіадослідника, медіааналітика і журналіста нових медій; пояснити власну зацікавленість в навчанні на магістерській програмі з медіакомунікацій та окреслити професійні плани на майбутнє. Лист має бути завізований підписом абітурієнта. Аналіз мотиваційного  листа відбувається під час співбесіди із абітурієнтом.

Мотиваційний лист подається  в Приймальну комісію разом зі вступними документами.

3. Тестування з  іноземної мови (10 балів)

4. Співбесіда (30 балів)

Співбесіда має характер інтерв’ю із абітурієнтом на підставі його мотиваційного листа та письмового іспиту.

Мета співбесіди – чіткіше  окреслити дослідницький, аналітичний  та практичний потенціал абітурієнта та його здатність до самореалізації на магістерській програмі.

Співбесіда оцінюватиметься  за такими критеріями:

 • мотивація вибору обраного фаху
 • чітке формулювання професійних цілей та стратегії їх досягнення
 • розуміння сучасного медійного середовища та ролі медіа-працівників
 • вміння аргументовано, стисло і зрозуміло викладати свою думку
 • комунікабельність, ерудиція, задатки лідера

Максимальна кількість  балів, яку може набрати студент, – 100.

Керівник магістерської програми Вікторія Романюк

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VKEmail this to someone